พฤษภาคม 2024

Uncategorized
การติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนอทางการประเงิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 6New!!

Read more
Uncategorized
การนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเตรียมพร้อมการประเมินภายนอก รอบ 5 แบบออนไลน์New!!

Read more
Uncategorized
การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียมความพร้อมรับการประเนคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗New!!

Read more
Uncategorized
การนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗New!!

Read more
Uncategorized
ประชุมเชิงปฏิติการวิเคราะห์ SAR สถานศึกษาปีการศึกษา 2567New!!

Read more
Uncategorized
การประชุมชี้แจงชี้แจงออนไลน์ เพื่อรับนโยบายและสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ออนไลน์New!!

Read more
Uncategorized
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงเครื่องมือการวัดและประเมินผล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (ที่ต๊กแตนจับช้าง) ปีการศึกษา 2567New!!

Read more
Uncategorized
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงเครื่องมือการวัดและประเมินผล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (ขี่ต๊กแตนจับช้าง) ปีการศึกษา 2567

Read more
Uncategorized
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA ONLINE

Read more
Uncategorized
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์

Read more