เมษายน 2024

ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 29 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาววิไลลักษณ์ ไชยมาศ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อน PISA เข้าร่วมการประชุม PISA ครั้งที่ 4

Read more
Uncategorized
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Read more
Uncategorized
ผลสรุปคะแนนเฉลี่ย การสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Read more
Uncategorized
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบ O-NET วิชาคณิตศาตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม

Read more