กุมภาพันธ์ 2024

Uncategorized
การประชุมชี้แจงผ่านะบบออนไลน์ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ว […]

Read more
Uncategorized
การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงเครื่องมือ การวัดและประเมินผลหลังเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น

(ขี่ตั๊กแตนจับช้าง) วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ […]

Read more
Uncategorized
ขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจงผ่านออนไลน์ การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 202 […]

Read more
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)นิเทศ ตรวจเยี่ยม การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร้อยตรี สำรวย นกงาม […]

Read more
Uncategorized
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร้อยตรี สำรวย นกงาม ผู […]

Read more
Uncategorized
การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบออนไลน์(Zoom Meeting)

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์เล่มรายงานโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์คู่มือคัดเลือก และเพื่อพัฒนาสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD (งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2566

Read more