มกราคม 2024

ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสื่อสารทำความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์(Zoom meeting)

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)

***ขอให้ผู้ที่สนใจ ศึกษารายละเอียดและกติกาการเข้าร่วมแข […]

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต.สำร […]

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
📣ขอเชิญรับชมรับฟัง 📣ประชุมออนไลน์📍การประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567🕗เวลา 09.00 - 12.00 น.ช่องทาง […]

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ […]

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงแบบออนไลน์ (RT e-Exam)ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบออนไลน์

การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน […]

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3 /2566

Read more