มีนาคม 2024

Uncategorized
การคัดเลือกการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย […]

Read more
Uncategorized
พิธีเปิดบ้านวิชาการ 4 ปีของต้นกล้าบ่มปัญญาด้วยเพาะพันธุ์ “Cultivate Wisdom”

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผู้อำนวยกา […]

Read more
Uncategorized
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผอ.สพป.ศ […]

Read more
Uncategorized
การสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ

ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่) ณ สนามสอบโรง […]

Read more
Uncategorized
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผู้อำนวยกา […]

Read more
Uncategorized
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล Big Dataผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผู้อำนวยกา […]

Read more
Uncategorized
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

✅วันที่ 5 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวย […]

Read more
Uncategorized
นิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลหลังเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น (ขี่ตั๊กแตนจับช้าง)

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวยก […]

Read more