ผลการทดสอบระหว่างเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ขี่ตั๊กแตนจับช้าง)

งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา