ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นิเทศเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการรับประเมินหลักสูตรต้านทุจริต จาก ป.ป.ช. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567New!!

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การต้อนรับ ร่วมสังเกตุการณ์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก รอบที่ 5 รุ่นที่ 1New!!

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กำกับ นิเทศ ติดตาม การลงพื้นที่รับการประเมิน หลักสูตรต้านทุจริตร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567New!!

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นิเทศ กำกับ ติดตาม การลงพื้นที่รับการประเมินหลักสูตรต้านทุจริตร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567New!!

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2New!!

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 10)New!!

Read more
ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์New!!

Read more
กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2567New!!

Read more
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นิเทศเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการรับประเมินหลักสูตรต้านทุจริตจาก ป.ป.ช จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567New!!

Read more
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ แบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒New!!

Read more